شرکت‌های بزرگ به آسانی شرکت‌های کوچک کار نمی‌کنند و از جیبرس نیز به همان شکل استفاده نمی‌کنند. این دلیل راه‌اندازی بخش سازمانی ماست.